+420 604 247 777 (Po - Pá: 6:30 - 15:00)
+420 604 247 777

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu azauto.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti  AZ AUTO DESIGN s.r.o. , se sídlem  Jarohněvice 1666, 696 03 Dubňany , IČ:  25588290 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36243  (dále jen „ prodávající “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „ kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.azauto.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, v tomto případě se vzájemné vztahy řídí příslušnými ustanoveními zákona.

1.3. Ustanovení odchylná od ustanovení obchodních podmínek si mohou smluvní strany písemně sjednat, přičemž musí být potvrzeny prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiným jazyce, pokud se na tom strany dohodnou.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu znění obchodních podmínek, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

2.1. Kupující je oprávněn provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu. V případě zájmu je kupující oprávněn se registrovat, tedy vytvořit si uživatelský účet v rámci internetového obchodu, na základě čeho může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet “).

2.2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, jejíž neoddělitelnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě je nabídkou na uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícího, které přijetí je prodávající povinen neodkladně potvrdit, přičemž takové potvrzení (nepotvrzení) nemá vliv na uzavření kupní smlouvy.  

3.2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení celkových cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu, akciové ceny jsou v platnosti po dobu uvedenou na internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky, podmínky doručení zboží mimo území ČR jsou individuálně dojednány s kupujícím, přičemž podmínkou uzavření kupní smlouvy je odsouhlasení dodacích podmínek oběma smluvními stranami.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „ objednávka “).

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího “).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese  Polní 581, 691 56, Hrušky ;
  • v hotovosti na dobírku u přepravce/v zásilkovně;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  168536618/0600 , vedený u MONETA Money bank;
  • bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud se tak strany nedohodnou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu se považuje za splněný okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  je  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího Polní 581, 691 56, Hrušky či na adresu elektronické pošty prodávajícího  azauto@azauto.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající doručuje zboží prostřednictvím přepravních společností uvedených v seznamu při objednávání zboží nebo prostřednictvím vlastní přepravy. Dodací lhůta je vždy uvedena u konkrétního produktu, přičemž prodávající v zásadě expeduje zboží do 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, a v případě platby převodem na účet prodávajícího, ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Cena za dopravu je uvedena ve formuláři před odesláním objednávky.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky doporučuje prodávající kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a o poškození sepsat protokol. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, -

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u spotřebního zboží bezodkladně potom, co mohl vadu při vynaložení péče zjistit, v době 24 měsíců od převzetí, u použitého zboží ve lhůtě 12 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu, pro vadu pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně nebo písemně na adrese Polní 581, 691 56, Hrušky telefonicky na čísle + 420 777 778 185 či elektronickou poštou na adrese azauto@azauto.cz

7.8. J e-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

7.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.10. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

7.10. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a teda má právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  azauto@azauto.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je prodávající jehož identifikace je uvedena v záhlaví těchto OP.

9.2. Prodávající automaticky shromažďuje a ukládá informace, které mu byly zaslány prohlížečem v protokolových souborech serveru. Prodávající nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění ze smlouvy nebo žádosti o informace. 

9.3. Tyto informace prodávající získává prostřednictvím tzv. souborů cookies. Takto získané informace jsou používány k personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které si kupující vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Pokud kupující nechce, aby prodávající rozpoznal jeho počítač, může kupující zabránit tomu, aby soubory cookie byly uloženy na pevný disk výběrem možnosti "blokovat ukládání souborů cookies" v nastavení prohlížeče. Podrobnější informace o souborech cookies jsou k dispozici v nápovědě prohlížeče.

9.4. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů, v případě registrace na webu, objednání emailového zpravodaje nebo tištěného katalogu,  je souhlas kupujícího dávaný tímto správci. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů v případě objednávky  je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky).

9.5. Prodávající jakožto správce osobních údajů podnikl technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni zaměstnanci a všechny třetí strany zapojené do zpracování dat jsou zavázáni dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje důvěrně. Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů se informace zasílají zašifrovanou formou, aby se zabránilo zneužití dat třetí stranou. Veškerá data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem  (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

9.6 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Standardní doba, po kterou jsou osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

9.7. Seznam nejdůležitějších zpracovatelů osobních údajů

  • Heureka Group a.s. (se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07822774), která je provozovatelem služby "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" (viz overeno.heureka.cz). Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  • Zásilkovna s.r.o. (se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČO 28408306), která zajišťuje přepravu vámi objednaného zboží na výdejní místo, které jste poskytli v objednávce.
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.  (se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO 61329266), která zajišťuje přepravu vámi objednaného zboží k vám na Vaši adresu, kterou jste poskytli v objednávce.

9.8. V případě, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno či je porušováno právo kupujícího, má kupující mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9.9. Kupující není povinen osobní údaje poskytnout, avšak poskytnutí osobních údajů kupujícího je podmínkou  pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů kupujícího není možné smlouvu uzavřít či ji splnit.

9.10. Kupující je povinen pro náležité a správné zpracování osobních údajů oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě, že prodávající vlastní činností zjistí, že vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, bude kupující vyzván k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na poskytované služby.

9.11. Kupující je oprávněn kdykoli uplatnit případné námitky proti zpracování jeho osobních údajů , odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

  • e-mailovou zprávou na adresu: azauto@azauto.cz 
  • písemným oznámením zaslaným na adresu: Polní 581, 691 56, Hrušky
  • telefonicky na bezplatném telefonním čísle +420 777 778 185

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Polní 581, 691 56, Hrušky, adresa elektronické pošty  azauto@azauto.cz , telefon  +420 777 778 185 .

10.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.9.2020

Načítám...