Informace pro e-shopy: +420 777 778 185, eshop@azauto.cz, podrobnosti, kontakty

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel e-shopu společnost AZ Auto design s.r.o. IČO: 255 88 290, DIČ: CZ 255 88 290, vedena u Krajského soudu v Brně, C 36243, Sídlo: Jarohněvice 1666, 696 03 Dubňany, Provozovna: Polní 581, 691 56 Hrušky, dále jen „správce"

je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 povinna získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy, ke komunikaci, kterou může být potvrzení Vaší objednávky, oznámení o doručení zakoupeného zboží a k rozesílání obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů.

Uvádějte proto prosím platné kontaktní údaje v této podobě:

jméno a příjmení, poštovní (korespondenční , dodací ) adresa, e-mailová adresa, telefon.

Důvodem poskytnutí osobních údajů zákazníků správci, je identifikace smluvních stran, nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů, nebylo možné.

společnost AZ Auto design s.r.o. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení"), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekty údajů") o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Osobní údaje Subjektu údajů ( zákazníků ) budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5. let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10. let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů ( zákazníků ) nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů ( zákazníků ) mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, ( zpracovatelům ) které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů ( zákazníků ) do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným, zpracovatelům.

Subjekt údajů( zákazník ) má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

AZ Auto design s.r.o.
zodpovědný zástupce
Milan Rind

 

 

AZ Auto Design

AZ Auto design s.r.o.
Provozovna: Polní 581, 691 56, Hrušky
Sídlo: Jarohněvice 1666, 696 03 Dubňany

azauto@azauto.cz
www.azauto.cz

+420 777 778 185

Naše výhody:

  • dodávka zboží po celé ČR
  • komunikace se zákazníky
  • poměr kvalita x cena
  • kvalitní produkty
  • rychlost vykrytí
  • vlastní sklady

Může vás zajímat: